Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste. 

LOOV (Somesis Oy) tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Somesis Oy 3252740-5
Tellervonkatu 40, 28130 Pori

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Oona Rajakallio
somesis.fi@gmail.com

REKISTERIN NIMI

LOOV asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään ainoastaan LOOV:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria

  • Lisäksi IP-osoitetieto ja evästeiden kautta kerättävät tiedot

  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta saadut tiedot keskusteluista, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot ja IP-osoitetieto tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

  • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite

  • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ja ostotapahtumien hallintaan CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, osoitetiedot, kontaktointitiedot sekä tilaushistorian.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin käyttöoikeus ja rekisterin sisältämiin tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka on myönnetty vain rekisterinpitäjän työntekijöille, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina yllä mainittuun osoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää kohdassa 1. annettuun osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin  on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.